گوگل- ابزار-url-parameters

گوگل از ماه آینده ابزار URL Parameters را حذف می کند

/
بر اساس گفته گوگل دیگر به این ابزار نیازی نیست و گوگل می تواند به صورت خودکار  با پارامترها ارتباط برقرار کند.